Oracle Enterprise Linux İşletim Sisteminde Standalone (Single Instance) Oracle 11g R2 Veritabanı Kurulumu

OracleDbEnt

Bu makalemizde Oracle Veritabanı Kurulumunu Grid Infrastructure olmadan inceleyeceğiz. Veritabanımızı dosya sistemine (File System) ASM olmadan kuracağız. Kurulum Oracle Enterprise Linux 6.x işletim sisteminde Oracle Database Enterprise Edition 11.2.0.3.0 üzerine Patchset Update 11.2.0.3.5 uygulanarak yapılmıştır. Aşağıdaki kurulum parametrelerinin doğruluğu ya da güncelliği “Oracle Tahiti” sitesinden kontrol edilmelidir. Bu makale hazırlandıktan sonra kurulum parametrelerinde bir güncelleme yada değişiklik olmuş olabilir.

1. İşletim sistemimizi “Oracle Enterprise Linux İşletim Sistemi Kurulumu” makalemizde anlatıldığı gibi kuruyoruz.

2. Sunucumuzda Yerel isim çözümleme dosyasına sunucumuzun adresini ve ismini giriyoruz.

# vim /etc/hosts

<IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name>

Örnek;

192.168.2.120  	koraykey-ol.localdomain koraykey-ol

3. Bununla beraber kurulumda eğer NTP servisi kullanacaksak onuda ayarlamamızda fayda olacaktır. Kurulum aşamasında onunla ilgili ayarlar yapılmadığında hata verebiliyor.

# vim /etc/sysconfig/ntpd

-- Dosyasında bulunan parametre aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

OPTIONS="-x -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid"

-- Ardından da servis yeniden başlatılmalıdır. 
Bu ayar cluster ortamlarında zaman senkronizasyonu bozulduğunda
zamanı geri ya da ileri almak yerine bekletecektir.
Bu şekilde senkronizasyonun bozulmasını engelleyecektir.

# service ntpd restart

4. Otomatik paketlerin ve ayarların kurulumu için aşağıdaki komutu “root” kullanıcı ile çalıştırıyoruz. Bu paket Oracle veritabanı için gerekli olan kernel parametreleri, limit parametreleri, kullanıcı ve gruplar gerekli paketler vb. gereksinimlerin tamamını kuracaktır. Eğer parametreleri elle ayarlayacaksak bu adımı geçmeliyiz. Tabi Oracle Enterprise Linux 6.3 ve 6.4 işletim sistemlerinde bu paket kurulu gelmiştir. Kurulum öncesi aşağıdaki parametrelerle üzerinden geçebiliriz.

# yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall

5. Ayarlarımızı elle kendimiz yapmak için aşağıdaki adımları izlememiz gerekiyor.

 • Kernel Parametre dosyasında gerekli düzenlemeyi yapıyoruz.
# vim /etc/sysctl.conf

-- Dosyasına aşağıdaki parametreleri giriyoruz.

# Oracle Database Kernel Parameters
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

-- Bu parametreleri girdikten sonra değişikliklerin uygulanabilmesi için

# /sbin/sysctl -p

komutunu çalıştırıyoruz.
 • Limitlerin belirlendiği dosyada gerekli düzenlemeyi yapıyoruz.
# vim /etc/security/limits.conf

-- Dosyasına aşağıdaki parametreleri giriyoruz.

# Oracle Database Limit Parameters
oracle  soft  nofile  1024
oracle  hard  nofile  65536
oracle  soft  nproc  2047
oracle  hard  nproc  16384
oracle  soft  stack  10240
oracle  hard  stack  32768
 • Veritabanı kurulumu için gereken paket grupları ve paketleri kuruyoruz. Sistemimizde mevcut olan paketler varsa kurma isteğimizde “Nothing to do” uyarısı alacağız. Bu uyarıyı alıyorsak paket zaten sistemimizde kurulu demektedir. Bir çok paketin mevcut olduğunu söyleyecek ve olmayan bir kaç paketi sisteme kuracaktır.
-- Sunucumuz İnternete çıkıyorsa paketleri direk "yum install"
komutu ile kurabiliriz.

yum install binutils-2*x86_64*
yum install glibc-2*x86_64* nss-softokn-freebl-3*x86_64*
yum install glibc-2*i686* nss-softokn-freebl-3*i686*
yum install compat-libstdc++-33*x86_64*
yum install glibc-common-2*x86_64*
yum install glibc-devel-2*x86_64*
yum install glibc-devel-2*i686*
yum install glibc-headers-2*x86_64*
yum install elfutils-libelf-0*x86_64*
yum install elfutils-libelf-devel-0*x86_64*
yum install gcc-4*x86_64*
yum install gcc-c++-4*x86_64*
yum install ksh-*x86_64*
yum install libaio-0*x86_64*
yum install libaio-devel-0*x86_64*
yum install libaio-0*i686*
yum install libaio-devel-0*i686*
yum install libgcc-4*x86_64*
yum install libgcc-4*i686*
yum install libstdc++-4*x86_64*
yum install libstdc++-4*i686*
yum install libstdc++-devel-4*x86_64*
yum install make-3.81*x86_64*
yum install numactl-devel-2*x86_64*
yum install sysstat-9*x86_64*
yum install compat-libstdc++-33*i686*
yum install compat-libcap*

-- Sunucumuz internete çıkmıyorsa paketlerin kurulması için
sunucumuzdaki Kurulum DVD'sini takarak paketleri kuruyoruz.

-- Oracle Linux 6 DVD

# cd /media/cdrom/Server/Packages

rpm -Uvh binutils-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*x86_64* nss-softokn-freebl-3*x86_64*
rpm -Uvh glibc-2*i686* nss-softokn-freebl-3*i686*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*x86_64*
rpm -Uvh glibc-common-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh glibc-devel-2*i686*
rpm -Uvh glibc-headers-2*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-0*x86_64*
rpm -Uvh elfutils-libelf-devel-0*x86_64*
rpm -Uvh gcc-4*x86_64*
rpm -Uvh gcc-c++-4*x86_64*
rpm -Uvh ksh-*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-devel-0*x86_64*
rpm -Uvh libaio-0*i686*
rpm -Uvh libaio-devel-0*i686*
rpm -Uvh libgcc-4*x86_64*
rpm -Uvh libgcc-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-4*x86_64*
rpm -Uvh libstdc++-4*i686*
rpm -Uvh libstdc++-devel-4*x86_64*
rpm -Uvh make-3.81*x86_64*
rpm -Uvh numactl-devel-2*x86_64*
rpm -Uvh sysstat-9*x86_64*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*i686*
rpm -Uvh compat-libcap*

# cd /
# eject
 • Oracle için kullanıcıları ve kullanıcı gruplarını yaratıyoruz.
# groupadd -g 501 oinstall
# groupadd -g 502 dba
# groupadd -g 503 oper

# useradd -u 502 -g oinstall -G dba,oper oracle
# passwd oracle

-- Burada database, asm vb. için ayrı ayrı kullanıcılar yarattık
eğer her iş için kullanıcı ve grupları ayırmayacaksak sadece
oinstall ve dba grubu yaratarakta devam edebiliriz. Bu bizim sistem
politikamıza göre değişebilir.

Oracle ön gereksinim paketi kullanmadan elle kurulum yapmak için gerekli işlemlerin neler olduğunu ve yapmamız gereken ayarları inceledik. Şimdi sistemimizde diğer ayarların yapılmasına geçelim. Oracle Enterprise Linux 6.4 kurulumunda Oracle ön gereksinim paketi otomatik olarak kurulu geliyor bu paketle birlikte gerekli olan parametre ayarları, kullanıcı grupları ve kullanıcılar otomatik olarak ayarlanmış ve yaratılmış olarak geliyor.

6. Oracle Kullanıcısı için parola belirliyoruz.

# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New password: 
Retype new password: 
passwd: all authentication tokens updated successfully.

7. Yine kurulum aşamasında veya yüksek miktarda “memory_target” parametresi atandığında “ORA-00845 : MEMORY_TARGET” hatası almaktayız bu sorunu engellemek için aşağıdaki “shmfs” parametresi ayarlanmalıdır. Bu dosyada yapılan değişiklikler bir sonraki yeniden başlatma sırasında geçerli olacaktır. Hemen devreye almak için aşağıdaki “mount” komutu çalıştırılmalıdır.

# vim /etc/fstab

-- Dosyasında tmpfs satırının altına aşağıdaki gibi bir satır eklenmelidir.
Burada belirtilen "size=16g" boyutu en az atayacağımız "memory_target"
parametresi kadar olmalıdır.

-- Örneğin "memory_target" parametremiz 16 GB olacaksa burada atayacağımız
değer aşağıdaki gibi olmalıdır. Fazla atanması sorun değildir. Önemli
olan "memory_target" değerinden düşük olmamasıdır.

shmfs       	/dev/shm        tmpfs  size=16g     0

-- Değişikliği hemen devreye almak için

# mount /dev/shm/

komutunu çalıştırıyoruz.

8. Eğer kurulum bitiminde “Secure Linux” ve “Firewall” özelliğini kapatmamışsak bunları kapatıyoruz.

# vim /etc/selinux/config

dosyasında bulunan

SELINUX=disabled

-- Parametresini yukarıdaki gibi kapalı duruma getiriyoruz.

-- Firewall Servisini kapatmak için aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

# service iptables stop
# chkconfig iptables off

9. Oracle kurulumlarını yapabilmek, kurulum ve patch dosyalarımızı koyabilmek için gerekli olan dizinleri yaratıp hakları atıyoruz.

# mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
# mkdir -p /u01/orainstall
# mkdir -p /u01/orainstall/opatch
# mkdir -p /u01/orainstall/patch
# chown -R oracle:oinstall /u01
# chmod -R 775 /u01/

-- Oracle 11.2.0.2.0 versiyonundan sonra ayrı bir dizine kurulum
yapılarak upgrade etme imkanı getirdi. Yani mevcut oracle dizinleri
haricinde bir dizine kurulum yapılarak mevcut dizinleri bozmadan
yükseltme imkanımız oluyor bu yüzden dizinler oluşturulurken
"/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db" gibi versiyon isimlerinide koydum
yeni bir versiyon çıktığında yükseltme işlemi yapılırken
"/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db" gibi dizin yaratarak mevcut
dizinlere dokunmadan upgrade işlemini yapabiliriz.

10. Oracle Veritabanı için değişkenlerimizi “.bash_profile” dosyamıza yazıyoruz.

-- Oracle kullanıcısına geçiş yapıyoruz.
# su - oracle

$ vim /home/oracle/.bash_profile

-- Dosyasına aşağıdaki değişkenleri giriyoruz.

# Oracle bash_profile Environment Settings

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=koraykey-ol.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0.3/db; export DB_HOME
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME export ORACLE_HOME_LISTNER
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH; export BASE_PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch:$BASE_PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

if [ $USER = "oracle" ]; then
 if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
  ulimit -p 16384
  ulimit -n 65536
 else
  ulimit -u 16384 -n 65536
 fi
fi

11. Kuruluma geçebilmemiz için ftp yada başka bir yöntem ile kurulum dosyalarımızı oluşturduğumuz “/u01/orainstall/” dizini altına atıyoruz. Eğer sunucumuzda ftp server özelliği aktif edilmemişse “Linux İşletim Sistemlerinde HTTP ve FTP Server Yapılandırması” makalemizden faydalanarak gerekli ayarları yapabiliriz.

12. Oracle kullanıcısı ile kopyalama işlemimiz bittiğinde kurulum dosyalarımızı kontrol ediyoruz.

$ cd /u01/orainstall/
$ ll
p10404530_112030_Linux-x86-64_1of7.zip
p10404530_112030_Linux-x86-64_2of7.zip

-- Dosyalar üzerinde gerekli hakları veriyoruz.

$ cd /u01/orainstall/
$ chmod 775 *

13. Oracle Database kurulumu için ilk 2 .zip dosyasına ihtiyacımız var. Bu kurulum dosyalarımızı OTN veya MOS hesaplarımız ile indirebiliriz. Eğer son versiyon kurulumu yapabilmek istiyorsak (11.2.0.3.0 gibi) MOS dediğimiz Oracle Support üyeliğimizin olması gerekmektedir. Eğer buna sahip değilsek o zaman OTN hesabımız ile çıkmış olan ilk versiyonu (11.2.0.1.0 gibi) indirebiliriz. Şimdi bu sıkıştırılmış dosyalarımızı oracle kullanıcısı ile sırasıyla açıyoruz.

$ unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_1of7.zip
$ unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_2of7.zip

14. Ayıklama işlemi tamamlandığında yer kaplamaması için istersek .zip dosyalarını temizleyebiliriz. Ayıklama işleminden sonra kuruluma geçmeden önce sunucumuzu yeniden başlatmamız kurulum sırasında sorun çıkarmaması açısından iyi olacaktır.

$ rm p10404530_112030_Linux-x86-64_1of7.zip
$ rm p10404530_112030_Linux-x86-64_2of7.zip

-- Aşağıdaki komut ile "database" kurulum dizinimizi
görebiliriz.

$ ls
database

15. Kurulum sunucu üzerinde değilde uzaktan kendi bilgisayarımızda yapılacaksa ekranı export edebiliriz. Bunun için “Xmanager” vb. emülatör yazılımları kullanılabilir. Bu yazılımı bilgisayarımıza kurduğumuzda “Xmanager – Passive” programını çalıştırmalıyız. Görev çubuğunda yazılım çalışacak ve export ettiğimiz ekranı kendi bilgisayarımızdan yönetebileceğiz. Bununla beraber “VNC Server” aracılığı ile de sunucuya bağlanabilir ve kurulumu direk sunucu üzerinden yapabiliriz. Bunun için “Linux İşletim Sistemlerinde VNC Server Yapılandırması” makalemizden yararlanabilirsiniz. Önerilen kurulumu VNC Server veya sunucu üzerinden yapmanız çünkü kurulum aşamasında network vb. kesintide kurulumunuz yarım kalabilir.

-- Öncelikle Xmanager vb. Emülatör programını bilgisayarımızda 
çalıştırmalıyız.Ardından aşağıdaki komut ile görüntüyü export
etmeliyiz.

$ DISPLAY=<machine-name>:0.0; export DISPLAY

Örnek;

$ DISPLAY=192.168.2.83:0.0; export DISPLAY

Test için;

$ xclock

-- Yazdığımızda ekranımızda bir saat yazılımının çalıştığını görmeliyiz.
Eğer açılmıyorsa ayarlarda bir sorun var demektir. Firewall vb.
ayarlarımızı kontrol etmeliyiz.

16. Bu işlemlerin tamamı bittiğinde kuruluma geçebiliriz. Öncelikle “Oracle Database” yazılımının kurulumuna başlıyoruz.

-- Oracle kullanıcısı ile sistemimize bağlıyken

$ cd /u01/orainstall/database

kurulum dizininde bulunan

$ ./runInstaller

uygulamasını çalıştırıyoruz.

 17. Bizden Oracle Support (MOS) hesabımızın e-posta adresimizi ve parolamızı istiyor. Bu adımda kutucuktaki işareti kaldırıyoruz ve “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_1

18. Kullanıcı adı ve Parola girmediğimiz için bizi uyarıyor “Yes” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ol_2

19. My Oracle Support (MOS) aracılığı ile otomatik olarak güncelleme indirme ayarını yapmamızı istiyor bu adımda “Skip software updates” seçeneğini seçerek “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_3

20. Kurulum seçeneklerinde “Install database software only” seçeneğini seçerek devam ediyoruz. “Create and configure a database” seçeneği ile ilerlersek kurulum aşamasında veritabanıda oluşturabiliyoruz. Ancak biz veritabanımızı “Custom” olarak oluşturacağımız ve veritabanı kurulumu yapmadan önce çıkmış olan son patchset update paketini uygulayacağımızdan yalnızca veritabanı yazılımını kuracağız. Sonrasında ise elle veritabanımızı kendimiz oluşturacağız.

DB_Install_ol_4

21. Bu ekranda bir cluster ortamı kurmayacağımız için “Single Instance database installation” seçeneğini seçerek “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_5

22. Veritabanımızın kurulumunda varsayılan olarak “English” seçeneğini seçili bırakıyoruz ve “Next” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ol_6

23. Lisans seçeneğimize göre kurulum yapacağımız opsiyonu seçiyoruz. Bu kurulumda “Enterprise Edition” seçeneğini seçiyoruz ve “Select Options” düğmesine tıklayarak kurmak istediğimiz opsiyonları seçiyoruz veya kaldırıyoruz.

DB_Install_ol_7

DB_Install_ol_8

24. Oracle Veritabanı yazılımını kuracağımız dizinleri aşağıdaki gibi yazıp ardından “Next” düğmesini tıklıyoruz. Bu dizinleri daha önceki kurulum aşamalarımızda oluşturmuş gerekli hakları vermiştik.

DB_Install_ol_9

25. Veritabanı için “Oracle Inventory” ayarımızı aşağıdaki gibi yapılandırıyoruz.

DB_Install_ol_10

26. Veritabanı gruplarını seçiyoruz. Özel bir yetki yapılandırmamız yoksa aşağıda görüldüğü gibi “dba” grupları atayarak “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_11

27. Kurulum sihirbazı Veritabanı kurulumumuz için sistemimizin uygunluğunu kurulum öncesi denetleyecektir. Eğer bir sorun varsa bizi uyaracak ve bu sorun giderildikten sonra kuruluma devam etmemizi tavsiye edecektir. Bizim sistemimizde herhangi bir eksik olmadığı için otomatik olarak diğer adıma geçecektir.

DB_Install_ol_12

28. Kurulum özet ekranı çıktıktan sonra “Install” düğmesine tıklayarak kurulumu başlatıyoruz.

DB_Install_ol_13

29. Kurulum sihirbazı kurulum aşamalarını bize adım adım gösterecektir. Bu işlemler tamamlanana kadar bekliyoruz.

DB_Install_ol_14

30. Kurulumun sonuna doğru daha önce olduğu gibi bizden bir scriptin “root” kullanıcısı ile çalıştırılmasını isteyecektir. “root” kullanıcısı ile açılmış bir terminal ekranında aşağıdaki gibi komutları çalıştırıyoruz. Gerekli script’leri çalıştırdıktan sonra “OK” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ol_15

# cd /u01/app/oraInventory/
# ./orainstRoot.sh

Changing permissions of /u01/app/oraInventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/oraInventory to oinstall.
The execution of the script is complete.

# cd /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/
# ./root.sh

Performing root user operation for Oracle 11g 

The following environment variables are set as:
  ORACLE_OWNER= oracle
  ORACLE_HOME= /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]: 
  Copying dbhome to /usr/local/bin ...
  Copying oraenv to /usr/local/bin ...
  Copying coraenv to /usr/local/bin ...

Creating /etc/oratab file...
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
Finished product-specific root actions.

31. Kurulumumuz başarılı bir şekilde tamamlandı “Close” düğmesine tıklayarak kurulumu sonlandırıyoruz.

DB_Install_ol_16

32. Veritabanı yazılımımızın kurulumu tamamlandı. Şimdi Oracle tarafından yayınlanmış olan “Patch Update 11.2.3.0.5 güncellemesini kurup daha sonra veritabanımızı yaratacağız. Bu şekilde kurulum yaptığımızda veritabanımız son güncellemeler işlenmiş haliyle yaratılacaktır. Patch geçebilmemiz için “OPatch” yazılımının son versiyonunu Oracle Support (MOS) sitesinden indiriyoruz. İndirmiş olduğum OPatch ve Patch update yazılımlarını “/u01/orainstall/” klasörü altına koydum. Şimdi OPatch yazılımızı günceleyip Patch Update geçeceğiz. Eğer veritabanımıza herhangi bir patch geçmek istemiyorsak bu adımı atlayıp direk veritabanı oluşturma işlemine geçebiliriz.

-- Öncelikle OPatch yazılımını güncelliyoruz.

-- OPatch dosyamızı koyduğumuz dizine geçiyoruz.

$ cd /u01/orainstall/opatch

-- Sıkıştırılmış dosyamızı "unzip" komutu ile açıyoruz.

$ unzip p6880880_112000_Linux-x86-64.zip

-- Yetki sorunu yaşamamak için "OPatch" yazılımını "root"
kullanıcısı ile güncelliyoruz.

$ su - root

# cd /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
# mv OPatch OPatch_x
# cd /u01/orainstall/opatch
# mv OPatch/ /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db

-- Veritabanı Patch geçme işlemini yapıyoruz.

-- Bu işlemi "oracle" kullanıcısı ile yapmalıyız.

# su - oracle

-- Patch dosyamızı koyduğumuz dizine geçiyoruz.

$ cd /u01/orainstall/patch

-- Sıkıştırılmış dosyamızı açıyoruz.

$ unzip p14727310_112030_Linux-x86-64.zip

-- Açılmış patch dizinimize geçiyoruz.

$ cd 14727310/

OPatch geçme komutumuzu çalıştırıyoruz ve "y" tuşuna basıyoruz.
"Email address/User Name" sorusunu "enter" tuşuna basarak geçiyoruz.
diğer soruları ise "y" tuşuna basarak yamalama işlemine başlıyoruz.

$ opatch apply
Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.3
Copyright (c) 2012, Oracle Corporation. All rights reserved.

Oracle Home    : /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  from      : /u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/oraInst.loc

OPatch version  : 11.2.0.3.3
OUI version    : 11.2.0.3.0
Log file location : 
/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/cfgtoollogs/opatch/opatch.log

Verifying environment and performing prerequisite checks...
OPatch continues with these patches: 
13343438 13696216 13923374 14275605 14727310 

Do you want to proceed? [y|n]

Composite patch 14727310 successfully applied.

-- Mesajını aldıktan sonra artık veritabanı yaratma işlemine geçebiliriz.
Bazı durumlarda uyarılarla bitti gibi mesajda alabiliriz.

33. Veritabanı yaratma işlemine başlamadan önce “Listener” servisimizi oluşturmamız gerekiyor. Eğer bu işlemi yapmazsak veritabanı yaratma işlemimiz gerçekleşmeyecektir. Bu işlemi yapabilmek için “oracle” kullanıcısı ile açılmış bir terminal penceresinde ”Oracle Net Configuration Assistant” yazılımını çalıştırıyoruz.

$ cd
$ netca

34. Hoş geldin ekranında “Listener configuration” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_17

36. Yeni bir “Listener” servisi oluşturacağımız için “Add” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesini tıklıyoruz.

DB_Install_ol_18

37. Bizden “Listener” servisi için bir isim istiyor bu ayarı varsayılan olarak “LISTENER” olarak bırakabiliriz. Sonrasında “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_19

38. Servisimizin hangi protokolleri kullanacağını seçiyoruz. Eğer özel bir ayarımız yoksa varsayılan olarak “TCP” seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_20

39. Servisimizin hangi port numarasından çalışacağını soruyor eğer özel bir ayarımız yoksa varsayılan olarak  “1521″ portu seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_21

40. Başka bir servis yapılandırmayacaksak “No” seçeneği işaretliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_22

41. Listener yapılandırmamızın tamamlandığını gösteren ekranda “Next” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ol_23

42. Yeniden döndüğümüz “Hoşgeldin” ekranında “Finish” düğmesini tıklayarak yapılandırmamızı tamamlıyoruz.

DB_Install_ol_24

43. Oracle kullanıcısı ile açılmış bir terminal penceresinde aşağıdaki Database Configuration Assistant yazılımını çalıştırıyoruz.

$ dbca

44. Hoşgeldiniz ekranını “Next” düğmesine tıklayarak geçiyoruz.

DB_Install_ol_25

45. Yeni veritabanı oluşturacağımız için “Create Database” seçeneğini seçerek “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_26

46. Veritabanımızı özelleştirilmiş olarak kuracağımız için “Custom Database” seçeneği seçiliyken “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_27

47. Veritabanımızın “Global Database Name” ve “SID” isimlerini yazıyoruz. Ardından “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_28

48. Veritabanımızın web arayüzünden yönetimi için gerekli olan “Enterprise Manager” konsolunu kuracaksak “Configure Enterprise Manager” seçeneğini işaretliyoruz. Ayrıca bir yedek alma işlemi oluşturacaksak bununla ilgili ayarlarıda yapıp diğer sekmedeki ayara geçiyoruz.

DB_Install_ol_29

49. Veritabanımızda otomatik bakım özelliğini aktif edebilmek için “Automatic Maintenance Tasks” sekmesine geçerek “Enable automatic maintenance tasks” seçeneğini işaretliyoruz. Bu özellik veritabanımızda günlük olarak belli iyileştirme bakımları yapacaktır. Örneğin bir tablonun %10′dan fazlası değişmişse analiz edecektir. Bu özellik sayesinde çok değişen tablolarda elle istatistik toplama vb. işlemleri yapmamıza gerek kalmayacaktır. Gerekli seçimi yaptıktan sonra “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_30

50. Veritananımızda oluşan kullanıcılara parola atayacağız eğer bütün kullanıcılarda aynı parolayı kullanacaksak “Use the Same Administrative Password for All Accounts” seçeneğini seçip sys, system vb. kullanıcılar için tek bir parola yazıyoruz ve ardından “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_31

51. Vermiş olduğumuz parola oracle standartları dışındaysa bununla ilgili uyarı ekranı gelecektir. Bu ekranda “Yes” düğmesine tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ol_32

52. Veritabanı veri dosyalarının (datafile) nasıl tutulacağı ile ilgili ayarları bu aşamada yapıyoruz. Bizler işletim sistemi dosya sistemine (File System) kurulum yaptığımız için ilgili menüden “File System” seçeneğini seçiyoruz. Veri dosyalarımızın oracle tarafından yönetilmesini istediğimiz için “Use Oracle-Managed Files (OMF)” seçeneğini seçip “Browse” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_33

53. Bu ekranda bize FRA dediğimiz “Fast Recovery Area” yapılandırmamızı yapacağız. Bu alan yedekleme ve eğer aktif edilmişse “Archive Log” dosyalarımızın tutulacağı alandır. “Fast Recovery Area Size” olarak ihtiyacımız olan alan miktar atıyoruz. Tabikide atayacağımız alan disk boyutumuzdan büyük olmamalı. Gerekli ayarları yaptıktan sonra “Next” düğmesini tıklayarak devam ediyoruz.

DB_Install_ol_34

54. Veritabanımıza kurulacak opsiyonları seçiyoruz. Burada kullanacağımız ya da daha sonra kullanmayı düşündüğümüz opsiyonları seçiyoruz. Burada dikkat edilmesi gerekenler bir opsiyon diğer bir opsiyon ile bağımlı olabilir.

DB_Install_ol_35

55. Gerekli seçimleri yaptıktan sonra “Standart Database Components” düğmesine tıklıyoruz. Burada gerekli olan opsiyonları seçiyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir opsiyon kurulurken Standart Database Components’lerden birine ihtiyaç duyabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde seçim yapmalıyız. Örneğin “Oracle Spatial” kullanacaksak “Oracle Multimedia” opsiyonunuda kurmamız gerekir. Bu seçimleri yaptıktan sonra “OK” düğmesini tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ol_36

56. Eğer veritabanı kurulumumuzda bir script çalıştıracaksak “Custom Script” sekmesinden gerekli seçimleri ve ayarları yapıyoruz eğer çalıştırmayacaksak hiçbir ayara dokunmadan “Next” düğmesini tıklayıp kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ol_37

57. Bu aşamada artık veritabanımızın kullanacağı bellek boyutunu ve bu seçeneğin nasıl yönetileceği ile ilgili seçimleri yazıyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse atayacağımız bellek boyutu sistemin toplan bellek boyutunun 3/2′sini geçmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Birde çok yüksek bellekli makinelerde data boyutu ihtiyaç olan bellek boyutu vb. tespitleri yaparak atama yapmalıyız. Birde SGA ve PGA boyutunun oracle tarafından yönetilmesi için “Use Automatic Memory Management” seçeneğini seçiyoruz. Bu seçenek ile atanacak bellek miktarlarını oracle kendi mekanizması içerisinde ayarlıyor. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra “Sizing” sekmesine geçiyoruz.

DB_Install_ol_38

58. Veritabanı “Block Size” boyutunu ayarlıyoruz. Bu özellik çok önemlidir. Çünkü veritabanı kurulum aşamasında atandığında bir daha değiştirilememektedir. Sonrasında ancak diğer “Block Size”larda tablespace’ler yaratılabilir. Bunlar içinde Shared Pool’da yaratılan “Block Size” lar için ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Yani veritabanı “Block Size” ayarımız 8K ise istersek 16K tablespace yaratabiliriz. Bu ihtiyacı belirlerken veri boyutumuzu okuma ihtiyacımızı vb. durumları iyi analiz etmemiz gerekmektedir. Eğer bir veriambarı ortamı söz konusu ise 16K ve daha yüksek miktarlar tercih edilebilir. Genelde kurulumlarda varsayılan olarak 8K Block Size tercih edilmektedir. Diğer bir seçenek olan “Proceses” ayarını yapıyoruz. Burada veritabanımıza oturum açacak “Session” sayısına göre ayarlamalar yapıyoruz. Bu seçenek daha sonrada arttırılıp azaltılabilir.

DB_Install_ol_39

59. Veritabanı karakter ayarını yapıyoruz. Türkçe için genelde “W8ISO8859P9″ karakter seti seçilmelidir.  Bu sekmedeki ayarları yaptıktan sonra bağlantı türünü belirlemek için “Connection Mode” sekmesine geçiyoruz.

DB_Install_ol_40

60. Bağlantı türünü seçeceğiz eğer veritabanımızda her bir session dedicated olarak bağlantı kuracaksa “Dedicated Server Mode” seçeneğini seçiyoruz. Burada varsayılan seçenek budur. Bu ayarı yaptıktan sonra eğer veritabanı parametrelerinden kurulum aşamasında ayarlamak istediklerimiz varsa “All Initialization Parameters” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_41

61. Kurulum aşamasında ayarlamak istediğimiz veritabanı parametrelerini aşağıdaki ekrandan ayarlıyoruz ve sonrasında “Close” düğmesine basıyoruz. Bu adımdaki ayarlarımız bitti şimdi kuruluma devam etmek için “Next” düğmesine tıklıyoruz.

DB_Install_ol_42

62. Kurulumun bu aşamasında sol taraftaki ağaç menüden Tablespace boyutlarımızı Redo Log boyutları ve sayısı gibi seçenekleri ayarlıyoruz.

DB_Install_ol_43

63. Önereceğim Redo Log dosyalarının sayısı ve boyutları kurulumdan sonra ayarlanması zor ya da zahmetli gelebilir bu aşamada Redo Log dosya sayımızı ve alan boyutlarımızı belirleyebiliriz. Bu boyut yazılan veri miktarı vb. durumlara göre belirlenmelidir. Oracle varsayılan olarak 50 MB atamaktadır. biz ihtiyacımıza göre bu miktarı 256, 512, 1024 MB gibi miktarlarda ayarlayabiliriz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra “Next” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ol_44

64. Bu kurulum seçeneklerimizi daha sonra veritabanı yaratma işlemlerinde kullanmak üzere kaydedebiliriz. Ben bu seçeneklerimize “orcl” adını verip kaydediyorum. Bu işlemler bittikten sonra “Finish” düğmesine tıklayarak kuruluma devam ediyoruz.

DB_Install_ol_45

65. Yapmış olduğumuz tercihlerle ilgili özet bilgi ekranı çıkıyor burada gerekli incelememiz bittikten sonra “OK” düğmesine tıklayarak veritabanı oluşturma işlemimizi başlatıyoruz.

DB_Install_ol_46

66. Veritabanı oluşturma işleminin aşamalarını aşağıdaki bilgi ekranından takip ediyoruz. Bu işlem seçmiş olduğumuz seçenekler ve sunucumuzun özelliklerine göre biraz zaman alabilir.

DB_Install_ol_48

67. Kurulum tamamlandığında özet bilgi ekranı karşımıza çıkacaktır. Burada istersek veritabanında yaratılan kullanıcıların parolalarınıda belirleme imkanımız var bunun için “Password Management” düğmesine tıklayarak gerekli ayarları yapabiliyoruz. İşlemimiz bittikten sonra “Exit” düğmesine tıklayarak veritabanı oluşturma işlemini bitiriyoruz.

DB_Install_ol_49

68. Veritabanı kurulum ve oluşturma işlemlerimiz tamamlandı artık bir veritabanımız var şimdi kurulum sonrası bir kaç ayarı yapalım. Öncelikle sistemimiz açıldığında veritabanımızında açılması için gerekli düzenlemeyi yapalım.

# vim /etc/oratab

-- Dosyasındaki aşağıdaki satırların sonundaki "N" seçeneğini
"Y" seçeneği ile değiştiriyoruz.

orcl:/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db:Y

-- İşlemimiz bittiğinde artık sistem açılışında veritabanımız
otomatik olarak açılacaktır.

69. Sunucu üzerinden veritabanımıza oturum açarak geçmiş olduğumuz pathsetin olup olmadığına bakalım.

SQL> select * from dba_registry_history;

DB_Install_ol_50Gördüğümüz gibi Patchset Update 11.2.0.3.5 uygulanmış şekilde veritabanımız oluşmuş durumdadır.

70.  Veritabanımız kurulu ve hazır durumdadır. Eğer istersek web arayüzlü yönetim konsolu olan “Enterprise Manager” ı başlatıp veritabanı ayar ve monitör işlemlerimizi yapabiliriz. Otomatik veritabanı ve Enterprise Manager başlatma ve kapatma işlemleri için “Linux İşletim Sistemlerinde Otomatik Veritabanı Başlatma ve Durdurma” makalemizi inceleyebilirsiniz.

$ emctl start dbconsole
Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.3.0 
Copyright (c) 1996, 2011 Oracle Corporation. All rights reserved.
https://koraykey-ol.localdomain:1158/em/console/aboutApplication
Starting Oracle Enterprise Manager 11g Database Control ....... started. 
------------------------------------------------------------------
Logs are generated in directory
/u01/app/oracle/product/11.2.0.3/db/koraykey-ol.localdomain_orcl/sysman/log

-- Gördüğümüz gibi http://koraykey-ol.localdomain:1158/em/
adresinden Enterprise Manager konsolumuza erişebiliriz.

$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Fri Mar 22 04:05:01 2013

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select status from v$instance;

STATUS
------------
OPEN

-- Artık veritabanımıza oturum açabilir istediğimiz işlemleri yapabiliriz.

DB_Install_ol_51

Bu makalemizde Oracle Enterprise Linux 64 Bit üzerine Oracle Database 11.2.0.3.0 with Patchset Update 11.2.0.3.5 dahil kurulum yapmayı gördük.

Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle…

Bu yazı Oracle kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.